[pusty]
[brak]

wyszukiwanie zaawansowane

wybierz styl dywanu
Informacje
Masz pytania

Obsługa sklepu internetowego
kom.: 604-22-11-69
tel.: (022) 355-31-84
e-mail: info@dywany.net

Sklep Warszawa - Marki
kom.: 888-38-29-08
tel./fax: (022) 355-31-85
e-mail: warszawa@dywany.net

regulamin

  REGULAMIN

  § 1 [DEFINICJE]

  W rozumieniu niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:

   1. Sprzedawca - Grzegorz Dzianott prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Firma Gregor Grzegorz Dzianott” z siedzibą w Gnieznie (62-200), os. Orła Białego 8C/10, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 784-214-52-63, REGON 634611566,

   2. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę w domenie http://www.dywany.net,

   3. Produkt/Rzecz - rzecz będąca przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej poprzez Sklep;

   4. Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, składająca ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu poprzez Sklep lub/i zawierająca taką umowę.

  § 2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

   1. Regulamin określa zasady sprzedaży Produktu za pośrednictwem Sklepu.

   2. Informacje o Produkcie zamieszczone w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

   3. Informacje o Produkcie zamieszczone w Sklepie stanowią zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

  § 3 [ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY]

   1. Kupujący składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu poprzez prawidłowe wypełnienie oraz wysłanie formularza zamieszczonego w zakładce Sklepu.

   2. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w formularzu zostaną w sposób prawidłowy zamieszczone wszelkie dane pozwalające na identyfikację Produktu i realizację zamówienia.

   3. Po wysłaniu formularza Kupujący otrzyma e-mail potwierdzający złożenie Zamówienia.

   4. Umowa sprzedaży Produktu pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji wysłanego przez Sprzedawcę Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  § 4 [REALIZACJA ZAMÓWIENIA]

   1. Realizacja zamówienia następuje co do zasady w terminie 2 dni, nie pózniej jednak niż w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji (zawarcia umowy sprzedaży Produktu).

   2. Sprzedawca dostarcza zamówiony Produkt za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

   3. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Produktu bez wad.

  § 5 [CENA ORAZ KOSZTY DOSTAWY]

   1. Cena Produktu zamieszczonego w Sklepie jest ceną brutto, zawiera w sobie podatek od towarów i usług (VAT).

   2. Koszty dostawy Produktu ponosi Kupujący i wynoszą one 25 złotych brutto bez względu na ilość zamawianych Produktów.

  § 6 [SPOSÓB ZAPŁATY]

  Cenę za zamówiony Produkt oraz opłatę z tytułu kosztów dostawy Kupujący może uiścić:

   1. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,

   2. za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności dotpay.pl,

   3. za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

  § 7 [ODSTAPIENIE OD UMOWY]

   1. Niniejszy paragraf ma zastosowanie wyłącznie do Kupujących będących konsumentami

   2. Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu w terminie 14 dni liczonym od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoznik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie Produktu.

   3. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu wystarczy, aby Kupujący złożył pisemne oświadczenie o odstąpieniu i wysłał je w terminie, o którym mowa w ust. 1 powyżej na adres siedziby Sprzedawcy.

   4. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie pózniej niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

   5. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

   6. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

   7. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

   8. Rekomendowane jest, aby do przesyłki zawierającej zwracany Produkt Kupujący dołączył otrzymaną od Sprzedawcy fakturę VAT lub paragon.

   9. Zwrot uiszczonej przez Kupującego ceny oraz kosztów dostawy nastąpi niezwłocznie nie pózniej niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu

   10. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu, nie przysługuje wyłącznie w wypadku gdy przedmiotem świadczenia jest:

    1. Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

    2. Produkt, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami.

  § 8 [ODPOWIEDZIALNOśĆ SPRZEDAWCY ZA WADY PRODUKTU]

   1. Jeżeli zakupiona Rzecz ma wady fizyczne lub prawne, Kupujący może złożyć Sprzedawcy reklamację opierając ją na:

    1. rękojmi,

    2. gwarancji - jeśli takie uprawnienie zostało przyznane przez Sprzedawcę, producenta lub inny podmiot odrębnym dokumentem.

  § 9 [ODPOWIEDZIALNOśĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI]

  1. Wada fizyczna polega na niezgodności Rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności sprzedana Rzecz jest niezgodna z umową, jeżeli:

     1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

     2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

     3. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

     4. została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

  2. Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na Rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

  3. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

  4. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.

  5. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).

  6. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

  7. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

  8. Jeżeli Rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

  9. Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany Rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

  10. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

  11. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

  12. Jeżeli Rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany Rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

  13. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

  14. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

  15. Jeżeli Rzecz wadliwa została zamontowana, Kupujący może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę Kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

  16. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.

  17. Kupujący może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę Rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny Rzeczy sprzedanej.

  18. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana Kupującemu.

  19. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie Rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić Rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym Rzecz się znajduje.

  20. Punkty 18 i 19 niniejszego paragrafu stosuje się do zwrotu Rzeczy w razie odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad.

  21. Z zastrzeżeniem powyższych postanowień, koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia Rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

  22. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Kupującego Rzecz wadliwą w razie wymiany Rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

  23. Jeżeli w umowie Sprzedaży zastrzeżono, że dostarczenie Rzeczy sprzedanych ma nastąpić częściami, a Sprzedawca mimo żądania Kupującego nie dostarczył zamiast Rzeczy wadliwych takiej samej ilości rzeczy wolnych od wad, Kupujący może od umowy odstąpić także co do części Rzeczy, które mają być dostarczone pózniej.

  24. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się do Rzeczy wadliwych.

  25. Jeżeli z powodu wady fizycznej Rzeczy sprzedanej Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody , którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia Rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

  26. Punkt 26 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia Rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej albo usunięcia wady przez Sprzedawcę.

  27. Jeżeli Sprzedawca dopuszcza się zwłoki z odebraniem Rzeczy, Kupujący może odesłać Rzecz na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

  28. Jeżeli z powodu wady prawnej Rzeczy sprzedanej Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody , którą poniósł przez to, że zawarł umowę , nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia Rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej, oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

  29. Postanowienie 29 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia Rzeczy wolnej od wad zamiast Rzeczy wadliwej.

  30. Jeżeli Kupujący uniknął utraty w całości lub w części nabytej Rzeczy, albo skutków jej obciążenia na korzyść osoby trzeciej przez zapłatę sumy pieniężnej lub spełnienie innego świadczenia, Sprzedawca może zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, zwracając Kupującemu zapłaconą sumę lub wartość spełnionego świadczenia wraz z odsetkami i kosztami.

  31. Do odpowiedzialności Kupującego z tytułu rękojmi zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

  § 10 [MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA REKLAMACJI]

  1. Reklamację Kupujący składa nie pózniej niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wykrycia wady Produktu.
   1. Reklamację Kupujący może złożyć:

    1. poprzez wysłanie listu na adres siedziby Sprzedawcy,

    2. osobiście w siedzibie Sprzedawcy,

    3. telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu Sprzedawcy zamieszczony w zakładce „Kontakt” w Sklepie,

    4. za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez wysłanie e-maila na adres: info@dywany.net.

   2. Reklamacja powinna określać wady, jakie w ocenie Kupującego posiada Produkt, względnie powinna wskazywać inną przyczynę jej złożenia.

   3. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia przez Kupującego.

   4. Jeżeli Sprzedawca nie rozpatrzył reklamacji w terminie, o którym mowa w lit. c niniejszego punktu, pomimo że Kupujący korzystając z jednego ze swych uprawnień zażądał wymiany Rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, uważa się, że Sprzedawca żądanie to uznał za uzasadnione.

  1. W sprawach nieuregulowanych procedurą reklamacyjną zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

  § 9 [OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]

  1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

  2. Kupujący oświadcza, że dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych podanych podczas składania oferty poprzez Sklep wyłącznie w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Produktu i w czasie potrzebnym do jej wykonania.

  3. Kupującemu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe, a także prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, wówczas, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa, w tym art. 23 pkt ust. 1 pkt 4) i 5) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

  4. W zakresie przetwarzania danych osobowych Kupującemu przysługują również uprawnienia niewymienione w ust. 1 powyżej, a wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

  5. Sprzedawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych Kupującego i będzie je przetwarzał wyłącznie zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 i ust. 2 powyżej oraz zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

  § 10 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

  1. Kupujący przed przystąpieniem do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktu poprzez Sklep oświadcza, że zapoznał się i akceptuje w całości postanowienia niniejszego Regulaminu.

  2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem Kupujących będących przedsiębiorcami zostaje wyłączona.

  3. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania oraz nienależytego wykonania zobowiązania względem Kupujących niebędących konsumentami zostaje ograniczona do winy umyślnej.

  4. W wypadku sporu powstałego na tle zawarcia bądz wykonania umowy sprzedaży Produktu w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu jeżeli spór powstanie pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym niebędącym konsumentem właściwym miejscowo do jego rozstrzygnięcia będzie sąd siedziby Sprzedawcy.

  5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 24 grudnia 2014 r.

 
Płatności