• SATYSFAKCJA GWARANTOWANA

  albo
  zwrot pieniędzy!
  Najniższe ceny u Twoich stóp
 • Tylko u nas Wirtualna przymierzalnia Sprawddź jak prezentuje się dywan, który wybrałeś! Działamy szybko dla Twojego komfortu

 • DOśWIADCZENIE
  I JAKOŚĆ

  Od 2001 roku
  w internecie
  Z myślą i Twoim domu
 • Tylko u nas Wirtualna przymierzalnia Sprawdź jak prezentuje się dywan, który wybrałeś! Tysiące zadowolonych klientów
Uprzejmie Paststwa informujemy. I z powodu urlopu sklep stacjonarny w Markach k. Warszawy bdzie nieczynny do 28.07.2019r. Przepraszamy.
[pusty]
[brak]

wyszukiwanie zaawansowane

wybierz styl dywanu
Informacje
Masz pytania

Obsługa sklepu internetowego
kom.: 604-22-11-69
tel.: (022) 355-31-84
e-mail: info@dywany.net

Sklep Warszawa - Marki
kom.: 888-38-29-08
tel./fax: (022) 355-31-85
e-mail: warszawa@dywany.net

regulamin

« wstecz

  REGULAMIN

  1 [DEFINICJE]

  W rozumieniu niniejszego Regulaminu ponisze pojcia oznaczaj:

   1. Sprzedawca - Grzegorz Dzianott prowadzcy dziaalno gospodarcz pod firm Firma Gregor Grzegorz Dzianott z siedzib w Gnieznie (62-200), os. Ora Biaego 8C/10, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziaalnoci Gospodarczej, NIP 784-214-52-63, REGON 634611566,

   2. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawc w domenie http://www.dywany.net,

   3. Produkt/Rzecz - rzecz bdca przedmiotem umowy sprzeday zawieranej poprzez Sklep;

   4. Kupujcy - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajca osobowoci prawnej, ktrej odrbne przepisy przyznaj zdolno prawn, skadajca ofert zawarcia umowy sprzeday Produktu poprzez Sklep lub/i zawierajca tak umow.

  2 [POSTANOWIENIA OGLNE]

   1. Regulamin okrela zasady sprzeday Produktu za porednictwem Sklepu.

   2. Informacje o Produkcie zamieszczone w Sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 1 Kodeksu cywilnego.

   3. Informacje o Produkcie zamieszczone w Sklepie stanowi zaproszenie do skadania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

  3 [ZOENIE ZAMWIENIA I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAY]

   1. Kupujcy skada ofert zawarcia umowy sprzeday Produktu poprzez prawidowe wypenienie oraz wysanie formularza zamieszczonego w zakadce Sklepu.

   2. Zamwienie bdzie uznane za zoone, jeeli w formularzu zostan w sposb prawidowy zamieszczone wszelkie dane pozwalajce na identyfikacj Produktu i realizacj zamwienia.

   3. Po wysaniu formularza Kupujcy otrzyma e-mail potwierdzajcy zoenie Zamwienia.

   4. Umowa sprzeday Produktu pomidzy Sprzedawc a Kupujcym zostaje zawarta z chwil potwierdzenia przyjcia zamwienia do realizacji wysanego przez Sprzedawc Kupujcemu za porednictwem poczty elektronicznej.

  4 [REALIZACJA ZAMWIENIA]

   1. Realizacja zamwienia nastpuje co do zasady w terminie 2 dni, nie pzniej jednak ni w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia przyjcia zamwienia do realizacji (zawarcia umowy sprzeday Produktu).

   2. Sprzedawca dostarcza zamwiony Produkt za porednictwem firmy kurierskiej DPD.

   3. Sprzedawca zobowizany jest do dostarczenia Produktu bez wad.

  5 [CENA ORAZ KOSZTY DOSTAWY]

   1. Cena Produktu zamieszczonego w Sklepie jest cen brutto, zawiera w sobie podatek od towarw i usug (VAT).

   2. Koszty dostawy Produktu ponosi Kupujcy i wynosz one 25 zotych brutto bez wzgldu na ilo zamawianych Produktw.

  6 [SPOSB ZAPATY]

  Cen za zamwiony Produkt oraz opat z tytuu kosztw dostawy Kupujcy moe uici:

   1. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,

   2. za porednictwem elektronicznego systemu patnoci dotpay.pl,

   3. za pobraniem przy odbiorze przesyki.

  7 [ODSTAPIENIE OD UMOWY]

   1. Niniejszy paragraf ma zastosowanie wycznie do Kupujcych bdcych konsumentami

   2. Kupujcemu przysuguje prawo odstpienia od umowy sprzeday Produktu w terminie 14 dni liczonym od dnia w ktrym weszli Pastwo w posiadanie Produktu lub w ktrym osoba trzecia inna ni przewoznik i wskazana przez Pastwa wesza w posiadanie Produktu.

   3. W celu odstpienia od umowy sprzeday Produktu wystarczy, aby Kupujcy zoy pisemne owiadczenie o odstpieniu i wysa je w terminie, o ktrym mowa w ust. 1 powyej na adres siedziby Sprzedawcy.

   4. Kupujcy ma obowizek zwrci rzecz Sprzedawcy lub przekaza j osobie upowanionej przez Sprzedawc do odbioru niezwocznie, jednak nie pzniej ni 14 dni od dnia, w ktrym odstpi od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesanie rzeczy przed jego upywem.

   5. Kupujcy ponosi tylko bezporednie koszty zwrotu rzeczy.

   6. Jeeli Kupujcy wybra sposb dostarczenia rzeczy inny ni najtaszy zwyky sposb dostarczenia oferowany przez Sprzedawc, Sprzedawca nie jest zobowizany do zwrotu Kupujcemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztw.

   7. Kupujcy ponosi odpowiedzialno za zmniejszenie wartoci rzeczy bdce wynikiem korzystania z niej w sposb wykraczajcy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

   8. Rekomendowane jest, aby do przesyki zawierajcej zwracany Produkt Kupujcy doczy otrzyman od Sprzedawcy faktur VAT lub paragon.

   9. Zwrot uiszczonej przez Kupujcego ceny oraz kosztw dostawy nastpi niezwocznie nie pzniej ni w terminie 14 dni od dnia otrzymania owiadczenia Kupujcego o odstpieniu od umowy sprzeday Produktu

   10. Prawo odstpienia od umowy sprzeday Produktu, nie przysuguje wycznie w wypadku gdy przedmiotem wiadczenia jest:

    1. Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany wedug specyfikacji Kupujcego lub sucy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

    2. Produkt, ktry po dostarczeniu, ze wzgldu na swj charakter, zostaje nierozcznie poczony z innymi rzeczami.

  8 [ODPOWIEDZIALNO SPRZEDAWCY ZA WADY PRODUKTU]

   1. Jeeli zakupiona Rzecz ma wady fizyczne lub prawne, Kupujcy moe zoy Sprzedawcy reklamacj opierajc j na:

    1. rkojmi,

    2. gwarancji - jeli takie uprawnienie zostao przyznane przez Sprzedawc, producenta lub inny podmiot odrbnym dokumentem.

  9 [ODPOWIEDZIALNO Z TYTUU RKOJMI]

  1. Wada fizyczna polega na niezgodnoci Rzeczy sprzedanej z umow. W szczeglnoci sprzedana Rzecz jest niezgodna z umow, jeeli:

     1. nie ma waciwoci, ktre rzecz tego rodzaju powinna mie ze wzgldu na cel w umowie oznaczony albo wynikajcy z okolicznoci lub przeznaczenia;

     2. nie ma waciwoci, o ktrych istnieniu Sprzedawca zapewni Kupujcego, w tym przedstawiajc prbk lub wzr;

     3. nie nadaje si do celu, o ktrym Kupujcy poinformowa Sprzedawc przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgosi zastrzeenia co do takiego jej przeznaczenia;

     4. zostaa Kupujcemu wydana w stanie niezupenym.

  2. Na rwni z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje si publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, ktra wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej dziaalnoci gospodarczej, oraz osoby, ktra przez umieszczenie na Rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odrniajcego przedstawia si jako producent.

  3. Rzecz sprzedana ma wad fizyczn take w razie nieprawidowego jej zamontowania i uruchomienia, jeeli czynnoci te zostay wykonane przez Sprzedawc lub osob trzeci, za ktr Sprzedawca ponosi odpowiedzialno, albo przez Kupujcego, ktry postpi wedug instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

  4. Jeeli wada fizyczna zostaa stwierdzona przed upywem roku od dnia wydania Rzeczy sprzedanej, domniemywa si, e wada lub jej przyczyna istniaa w chwili przejcia niebezpieczestwa na Kupujcego.

  5. Sprzedawca jest odpowiedzialny wzgldem Kupujcego, jeeli Rzecz sprzedana stanowi wasno osoby trzeciej albo jeeli jest obciona prawem osoby trzeciej, a take jeeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporzdzaniu Rzecz wynika z decyzji lub orzeczenia waciwego organu; w razie sprzeday prawa Sprzedawca jest odpowiedzialny take za istnienie prawa (wada prawna).

  6. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialnoci z tytuu rkojmi, jeeli Kupujcy wiedzia o wadzie w chwili zawarcia umowy.

  7. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytuu rkojmi za wady fizyczne, ktre istniay w chwili przejcia niebezpieczestwa na Kupujcego lub wyniky z przyczyny tkwicej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

  8. Jeeli Rzecz sprzedana ma wad, Kupujcy moe zoy owiadczenie o obnieniu ceny albo odstpieniu od umowy, chyba e sprzedawca niezwocznie i bez nadmiernych niedogodnoci dla Kupujcego wymieni Rzecz wadliw na woln od wad albo wad usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeeli rzecz bya ju wymieniona lub naprawiana przez sprzedawc albo sprzedawca nie uczyni zado obowizkowi wymiany Rzeczy na woln od wad lub usunicia wady.

  9. Kupujcy moe zamiast zaproponowanego przez Sprzedawc usunicia wady da wymiany Rzeczy na woln od wad albo zamiast wymiany Rzeczy da usunicia wady, chyba e doprowadzenie rzeczy do zgodnoci z umow w sposb wybrany przez Kupujcego jest niemoliwe albo wymagaoby nadmiernych kosztw w porwnaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawc. Przy ocenie nadmiernoci kosztw uwzgldnia si warto Rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a take bierze si pod uwag niedogodnoci, na jakie naraaby Kupujcego inny sposb zaspokojenia.

  10. Obniona cena powinna pozostawa w takiej proporcji do ceny wynikajcej z umowy, w jakiej warto Rzeczy z wad pozostaje do wartoci rzeczy bez wady.

  11. Kupujcy nie moe odstpi od umowy, jeeli wada jest nieistotna.

  12. Jeeli Rzecz sprzedana ma wad, Kupujcy moe da wymiany Rzeczy na woln od wad albo usunicia wady.

  13. Sprzedawca jest obowizany wymieni Rzecz wadliw na woln od wad lub usun wad w rozsdnym czasie bez nadmiernych niedogodnoci dla Kupujcego.

  14. Sprzedawca moe odmwi zadouczynienia daniu Kupujcego, jeeli doprowadzenie do zgodnoci z umow Rzeczy wadliwej w sposb wybrany przez Kupujcego jest niemoliwe albo w porwnaniu z drugim moliwym sposobem doprowadzenia do zgodnoci z umow wymagaoby nadmiernych kosztw.

  15. Jeeli Rzecz wadliwa zostaa zamontowana, Kupujcy moe da od Sprzedawcy demontau i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na woln od wad lub usuniciu wady. W razie niewykonania tego obowizku przez Sprzedawc Kupujcy jest upowaniony do dokonania tych czynnoci na koszt i niebezpieczestwo Sprzedawcy.

  16. Sprzedawca moe odmwi demontau i ponownego zamontowania, jeeli koszt tych czynnoci przewysza cen rzeczy sprzedanej.

  17. Kupujcy moe da od Sprzedawcy demontau i ponownego zamontowania, jest obowizany jednak ponie cz zwizanych z tym kosztw przewyszajcych cen Rzeczy sprzedanej albo moe da od Sprzedawcy zapaty czci kosztw demontau i ponownego zamontowania, do wysokoci ceny Rzeczy sprzedanej.

  18. Kupujcy, ktry wykonuje uprawnienia z tytuu rkojmi, jest obowizany na koszt Sprzedawcy dostarczy rzecz wadliw do miejsca oznaczonego w umowie sprzeday, a gdy takiego miejsca nie okrelono w umowie - do miejsca, w ktrym rzecz zostaa wydana Kupujcemu.

  19. Jeeli ze wzgldu na rodzaj rzeczy lub sposb jej zamontowania dostarczenie Rzeczy przez Kupujcego byoby nadmiernie utrudnione, Kupujcy obowizany jest udostpni Rzecz Sprzedawcy w miejscu, w ktrym Rzecz si znajduje.

  20. Punkty 18 i 19 niniejszego paragrafu stosuje si do zwrotu Rzeczy w razie odstpienia od umowy i wymiany rzeczy na woln od wad.

  21. Z zastrzeeniem powyszych postanowie, koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca. W szczeglnoci obejmuje to koszty demontau i dostarczenia Rzeczy, robocizny, materiaw oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

  22. Sprzedawca obowizany jest przyj od Kupujcego Rzecz wadliw w razie wymiany Rzeczy na woln od wad lub odstpienia od umowy.

  23. Jeeli w umowie Sprzeday zastrzeono, e dostarczenie Rzeczy sprzedanych ma nastpi czciami, a Sprzedawca mimo dania Kupujcego nie dostarczy zamiast Rzeczy wadliwych takiej samej iloci rzeczy wolnych od wad, Kupujcy moe od umowy odstpi take co do czci Rzeczy, ktre maj by dostarczone pzniej.

  24. Jeeli spord rzeczy sprzedanych tylko niektre s wadliwe i daj si odczy od Rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Kupujcego do odstpienia od umowy ogranicza si do Rzeczy wadliwych.

  25. Jeeli z powodu wady fizycznej Rzeczy sprzedanej Kupujcy zoy owiadczenie o odstpieniu od umowy albo obnieniu ceny, moe on da naprawienia szkody , ktr ponis przez to, e zawar umow, nie wiedzc o istnieniu wady, choby szkoda bya nastpstwem okolicznoci, za ktre Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialnoci, a w szczeglnoci moe da zwrotu kosztw zawarcia umowy, kosztw odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia Rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakadw w takim zakresie, w jakim nie odnis korzyci z tych nakadw. Nie uchybia to przepisom o obowizku naprawienia szkody na zasadach oglnych.

  26. Punkt 26 niniejszego paragrafu stosuje si odpowiednio w razie dostarczenia Rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej albo usunicia wady przez Sprzedawc.

  27. Jeeli Sprzedawca dopuszcza si zwoki z odebraniem Rzeczy, Kupujcy moe odesa Rzecz na koszt i niebezpieczestwo Sprzedawcy.

  28. Jeeli z powodu wady prawnej Rzeczy sprzedanej Kupujcy zoy owiadczenie o odstpieniu od umowy albo obnieniu ceny, moe on da naprawienia szkody , ktr ponis przez to, e zawar umow , nie wiedzc o istnieniu wady, choby szkoda bya nastpstwem okolicznoci, za ktre Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialnoci, a w szczeglnoci moe da zwrotu kosztw zawarcia umowy, kosztw odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia Rzeczy, zwrotu dokonanych nakadw w takim zakresie, w jakim nie odnis z nich korzyci, a nie otrzyma ich zwrotu od osoby trzeciej, oraz zwrotu kosztw procesu. Nie uchybia to przepisom o obowizku naprawienia szkody na zasadach oglnych.

  29. Postanowienie 29 niniejszego paragrafu stosuje si odpowiednio w razie dostarczenia Rzeczy wolnej od wad zamiast Rzeczy wadliwej.

  30. Jeeli Kupujcy unikn utraty w caoci lub w czci nabytej Rzeczy, albo skutkw jej obcienia na korzy osoby trzeciej przez zapat sumy pieninej lub spenienie innego wiadczenia, Sprzedawca moe zwolni si od odpowiedzialnoci z tytuu rkojmi, zwracajc Kupujcemu zapacon sum lub warto spenionego wiadczenia wraz z odsetkami i kosztami.

  31. Do odpowiedzialnoci Kupujcego z tytuu rkojmi zastosowanie maj odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

  10 [MIEJSCE I SPOSB SKADANIA REKLAMACJI]

  1. Reklamacj Kupujcy skada nie pzniej ni w cigu 2 miesicy od dnia wykrycia wady Produktu.
   1. Reklamacj Kupujcy moe zoy:

    1. poprzez wysanie listu na adres siedziby Sprzedawcy,

    2. osobicie w siedzibie Sprzedawcy,

    3. telefonicznie dzwonic pod numer telefonu Sprzedawcy zamieszczony w zakadce Kontakt w Sklepie,

    4. za porednictwem poczty elektronicznej, poprzez wysanie e-maila na adres: info@dywany.net.

   2. Reklamacja powinna okrela wady, jakie w ocenie Kupujcego posiada Produkt, wzgldnie powinna wskazywa inn przyczyn jej zoenia.

   3. Sprzedawca rozpatruje reklamacj w terminie 14 dni od dnia jej zoenia przez Kupujcego.

   4. Jeeli Sprzedawca nie rozpatrzy reklamacji w terminie, o ktrym mowa w lit. c niniejszego punktu, pomimo e Kupujcy korzystajc z jednego ze swych uprawnie zada wymiany Rzeczy lub usunicia wady albo zoy owiadczenie o obnieniu ceny, okrelajc kwot, o ktr cena ma by obniona, uwaa si, e Sprzedawca danie to uzna za uzasadnione.

  1. W sprawach nieuregulowanych procedur reklamacyjn zastosowanie maj odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

  9 [OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]

  1. Kupujcy przyjmuje do wiadomoci, e podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

  2. Kupujcy owiadcza, e dobrowolnie wyraa zgod na przetwarzanie przez Sprzedawc jego danych osobowych podanych podczas skadania oferty poprzez Sklep wycznie w celu zawarcia i wykonania umowy sprzeday Produktu i w czasie potrzebnym do jej wykonania.

  3. Kupujcemu przysuguje prawo wgldu w swoje dane osobowe, a take prawo do dania uzupenienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub staego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunicia, wwczas, jeeli s one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostay zebrane z naruszeniem przepisw prawa, w tym art. 23 pkt ust. 1 pkt 4) i 5) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) lub s ju zbdne do realizacji celu, dla ktrego zostay zebrane.

  4. W zakresie przetwarzania danych osobowych Kupujcemu przysuguj rwnie uprawnienia niewymienione w ust. 1 powyej, a wynikajce z przepisw prawa powszechnie obowizujcego.

  5. Sprzedawca owiadcza, e jest administratorem danych osobowych Kupujcego i bdzie je przetwarza wycznie zgodnie z zasadami okrelonymi w ust. 1 i ust. 2 powyej oraz zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowizujcego.

  10 [POSTANOWIENIA KOCOWE]

  1. Kupujcy przed przystpieniem do zoenia oferty zawarcia umowy sprzeday Produktu poprzez Sklep owiadcza, e zapozna si i akceptuje w caoci postanowienia niniejszego Regulaminu.

  2. Odpowiedzialno z tytuu rkojmi wzgldem Kupujcych bdcych przedsibiorcami zostaje wyczona.

  3. Odpowiedzialno z tytuu niewykonania oraz nienaleytego wykonania zobowizania wzgldem Kupujcych niebdcych konsumentami zostaje ograniczona do winy umylnej.

  4. W wypadku sporu powstaego na tle zawarcia bdz wykonania umowy sprzeday Produktu w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu jeeli spr powstanie pomidzy Sprzedawc a Kupujcym niebdcym konsumentem waciwym miejscowo do jego rozstrzygnicia bdzie sd siedziby Sprzedawcy.

  5. Niniejszy Regulamin wchodzi w ycie dnia 24 grudnia 2014 r.

 

W naszej ofercie znajdziesz tylko dobrej jakości dywany, które wykonane są z dobrych materiałów np. wełny. Do wyboru różne wzory tkane ręcznie lub maszynowo. Wszystkie dywany, wykładziny czy też chodniki posiadają różne rozmiary, które bezproblemowo dopasujesz do własnego pokoju.

Płatno¶ci